Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/4/5/9/lokal-mat.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6229 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/4/5/9/lokal-mat.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2253 Pilotprojekt Kommersiell serviceutveckling för lanthandeln i Dalarna | Lokal Mat

Lanthandelsutveckling Dalarna – Kommersiell serviceutveckling

Ett nytt pilotprojekt beviljat av Tillväxtverket ska bidra till och skapa goda förutsättningar för lanthandelsutveckling i Dalarna. Landsbygdsprogrammet finansierar projektet till 75 procent. Resterande 25 procent bidrar Länsstyrelsen Dalarna som medfinansiär.

Lanthandelsutvecklingen ska ske genom samverkan i två steg nämligen dels att lanthandelsbutikerna bildar en gemensam förening oavsett kedjetillhörighet som i nästa steg startar och bygger samverkan med lokala matproducenter som ingår i föreningen Lokal Mat.

Lokal Mat som förening kommer att vara projektägare. Projektet bygger på samverkan mellan alla parter som kan bidra till landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen Dalarna bidrar som medfinansiär i projektet

Syftet är att bidra och skapa kommersiell serviceutveckling. För att nå syftet så utgår projektet från lanthandelsbutiken. Butiken utgör oftast navet för bibehållen service och utveckling för mindre orter och byar. Övergripande syfte är ökad lönsamhet som bidrar till trendbrott jmf oftast tidigare negativ lanthandelsutveckling.

Genom att skapa affärsnytta för både lanthandel och lokala matproducenter. och tillsammans profilera den lokala maten, så är tanken att projektet ska ge ökade insikter inspiration och motivation kring vilka faktorer och synsätt som skapar framgång.

Den enskilda lanthandeln precis som den lokala matproducenten är ofta ensam i sin vardag. Det är lätt att ”fastna”. Samverkan bidrar till att skapa utveckling. Många egna goda insatser görs. Det gäller att bygga vidare på sistnämnda. Projektet kan bidra till att sprida goda exempel, skapa framtidstro, ta fram möjligheter och sätta in den enskilda lanthandeln i ett större sammanhang.

Projektet är i nuvarande tappning avgränsat till Dalarna. Mål och förhoppning är att framtida resultat som skapas är så bra att spridning och användning nås för landsbygdsutvecklare i hela Sverige.

Projektet är tidsatt fram till juni 2019 men målet är att bygga bestående utveckling som fortsätter för parterna i framtiden.

Fakta Lokal Mat:

Lokal Mat är en ekonomsk förening för små och medelstora livsmedelsproducenter i Dalarna & Gävleborg. Delägarföretagen utgör ett nätverk med stort engagemang för utveckling och lönsam tillväxt.

Föreningens arbete och affärsidé är enkel. Vi ska skapa nytta och mervärden till delägarföretagen. Mervärden som bidrar till utveckling, tillväxt och ökad synlighet genom varumärket, det röda sigillet Lokal Mat. Genom att bidra till delägarföretagens individuella utveckling så utgör föreningen sammantaget en plattform för regional och lokal utveckling som också bidrar till sammantaget fler arbetstillfällen. Föreningen arbetar idag efter en egen framtagen samverkansmodell som bidrar till den samlade utvecklingen på ett positivt sätt.

Föreningens historia utgör idag ett lyckat framgångsexempel som startade som ett projekt. Med föreningens framgångsresa som bakgrund vill nu föreningen ta nästa steg för fortsatt regional och lokal utveckling, nämligen att bidra till att långsiktigt utveckla regionens lanthandlarbutiker, Sistnämnda ska bland annat bygga på de samverkanserfarenheter  och framgångsfaktorer som föreningen samlat under sammantaget tretton år.

Övergripande mål:

Projektet ska bidra till att vända en för många definierade lanthandelsbutiker i Dalarna negativ trend. Framtida inriktning ska övergripande bygga på långsiktig lönsam utveckling. Lanthandelsbutiken utgör en grundläggande förutsättning för kommersiell serviceutveckling. Sistnämnda ska ske genom att projektet ska applicera och arbeta med en beprövad samverkansmodell som bland annat skapar insikt och framtidstro över vilka framgångsfaktorer som behövs för strategisk långsiktig hållbar och lönsam utveckling.

Sammanfattning – Projektplan serviceutveckling för lanthandeln i Dalarna

I Dalarna finns 48 st. definierade lanthandelsbutiker enligt Länsstyrelsen Dalarnas regionala serviceprogram. Med så många lanthandelsbutiker så utgör Dalarna ett av de län i Sverige som har högst andel lanthandelsbutiker. Vår projektansökan utgår från att alla invånare, företagare och besökare i Dalarna ska ha tillgång till rimlig kommersiell service.

Vilket behov av service ska projektet lösa?

Service har olika innebörd för olika människor. Därmed blir lanthandelns betydelse för service och utveckling inte okomplicerad, men i sistnämnda ser också vår projektansökan möjligheterna framåt.

Problem för många lanthandelsbutiker är dålig lönsamhet, de agerar ofta ensamma med sikte på att överleva morgondagen. Sistnämnda medför sämre framtidstro, insikt över vilka faktorer som kan vända utvecklingen till framgång och ökad lönsamhet. I denna miljö minskar förslag, idéer samt kreativitet för kompletterande och nya kommersiella servicelösningar.

Vad ska projektet innehålla och uträtta för att lösa behoven? – Målbild:

Projektets utgångspunkt till övergripande lösning är samverkan. Lanthandelsbutiker ska gå samman oavsett kedjetillhörighet till en gemensam förening i syfte att identifiera och driva gemensamma intressefrågor. Den nya lanthandlarföreningen ska ta hjälp och ingå i en gränsöverskridande förening, Lokal Mat. Lokal Mat har erfarenhet, levererat resultat och utveckling under sammantaget tretton år. Lokal Mat arbetar med en samverkansmodell som projektet vill skräddarsy för nå målet dvs. lönsamma lanthandelsbutiker som ligger i framkant och bidrar till kommersiell serviceutveckling. Det ska ske genom att bland annat tillföra effektiva mötesplatser, skapa engagemang, erfarenhetsutbyte, koordinera uttalade behov samt kommunicera goda exempel.

Hur ska förväntade resultat uppnås?

Pilotprojektet ska innehålla tre stycken insats och delmålsområden nämligen; Etablering, Utveckling samt Resultatspridning.

Projektet utgår från idag lokalt varierande förutsättningar och nivåer. Osäker lönsamhetsmässig framtid, vilja, eget engagemang, framtidstro, demografiska förutsättningar samt brist på koordinerad kompetensutveckling är några exempel. De viktigaste förutsättningarna per delmål blir följaktligen:

Etableringsfas: Bilda lanthandlarförening. Lanthandlarföreningen ska ingå som ett klusterinitiativ i föreningen Lokal Mat. Identifiera samverkansfördelar och synergieffekter med Lokal Mat. Lanthandlarföreningen skapar förutsättningar för uppstart mötesplatser (ex. referensgrupp). Projektgrupp besöker butiker identifierar behov, skapar SWOT-analys, presenterar utvecklingsförslag, skapar intresse, driv och engagemang med fokus på lönsam butiks- kommersiell serviceutveckling. Implementera vision.

Utvecklingsfas: Skapar & etablerar kommunikationsplattform, digitala möjligheter & kommunikation. Utvecklar effektiva mötesplatser, utvecklar externa samarbeten (handelsaktörer) både privata samt offentliga, (myndigheter & kommuner) utvecklar erfarenhets- kunskapsutbyten. Tillför behovsanpassad kompetensutveckling. Tydliggör framgångsfaktorer för kommersiell serviceutveckling. Presenterar framgångsexempel, bygger engagemang och framtidstro.

Resultat & resultatspridningsfas: Avstämning och utvärdering resultatmål via extern sakkunnig bedömning. Presenterar framgångsfaktorer för lönsam butiks- kommersiell serviceutveckling via marknadsföring, media och seminarier. Sprida och presentera resultat nationellt. Lanthandlarföreningen fortsätter att utveckla samverkansmodellen byggd på erfarenheter, horisontella mål, insikt samt framtidstro. Hållbara ekonomiska affärer, social och miljöutveckling utgör grundstenar. Samlad lanthandlar- och kommersiell service utvecklas vidare genom att projektets uttalade vision alltid finns i fokus.